MỞ ĐẦU

Việt-Nam ta giống da vàng,
Khai-tiên từ họ Hồng-Bàng đến nay.
Trải bao nhiêu chuyện dở hay …?
Bốn nghìn năm lẻ, đổi thay mấy đời?
Thịnh, suy, dâu bể, cơ trời,
Nước non bờ cõi, hiện thời tới đâu?
oOo
Từ Nam-quan đến Cà-Mâu,
Hình cong chữ S, hai đầu rộng hơn.
Phía Tây có dãy Trường-Sơn,
Lào, Miên diện-tích nhỏ hơn nước nhà.
Phía Nam giáp Vịnh Xiêm-La.
Phía Đông giáp biển thông ra Thái-Bình.
Bắc-phương từng chống hoa-binh ,
Xâm-lăng quân nọ, tan tành mấy phen…?
Giang-sơn vẫn giữ còn nguyên,
Ba trăm nghìn lẻ một miền thênh thênh.
Hơn năm mươi triệu sinh-linh,
Con Hồng, cháu Lạc hiển-vinh giống nòi,
Lần trang lịch-sử mà coi,
Từ đầu đến cuối xét soi cho tường.
---------------------------------------------
* Chú thích:
(1) Khai tiên : Mở đầu
(2) Lào, Miên : Ai-Lao và Cao-Miên
(3) Biển : Biển Nam-Hải
(4) Hoa-binh: Binh lính của Trung-Hoa
(5) Diện tích của nước ta đo được 320.000 cây số vuông.
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

admin

hacked

---------------------------------------------