TỰ CHỦ THỜI ĐẠI (từ năm 939 đến 1862)

Quân Nam-Hán một phen điêu đứng:
Sông Bạch-Đằng với những cọc thiêng,
Ngô-Quyền viên gạch đầu tiên (939),
Xây nền độc-lập, chủ-quyền từ đây.

Đặt quan-chức, đổi thay phục-sắc…
Mới sáu thu đã thất lộc trời.
Lệnh truyền Xương-Ngập nối ngôi.
Tam-Kha em vợ, gian-hồi tranh phân

Gây giặc-giã bao lần trong xứ.
Các sứ-quân chiếm-cứ khắp nơi (956-967),
Mười hai hùng-tướng một thời,
Qua phân đất nước, tơi bời sinh-linh.
---------------------------------------------
* Chú thích:
(51) Nam-Hán; Nước phía Nam Trung-Quốc bấy giờ
(52) Xương-Ngập: Ngô-Xương-Ngập con của Ngô-Quyền.
(53) Tam-Kha: Dương-Tam-Kha.
(54) Gian-hồi; Gian-trá.
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------