Nhà Đinh (từ năm 968 đến 980)

Đinh-Bộ-Lĩnh tiến binh anh-dũng:
Dẹp Sứ-quân, giữ vững biên-cương...
Hiệu xưng là Vạn-Thắng-Vương,
Tiên-Hoàng sáng-lập miếu-đường Hoa-Lư.

Đại-Cồ-Việt, đặt từ hồi ấy.
Mười hai năm đã thấy suy-vi:
Mặc dầu hình-phạt thị-uy ,
Cơn mơ Đỗ-Thích làm nguy hai đời .

Vệ sáu tuổi, lên ngôi nối nghiệp,
Nên Lê-Hoàn thừa dịp tiếm danh.
Từ đây “Thập đạo...” hoành-hành,
Cùng Dương-Thái Hậu tư-tình, điều-binh.

Quan điền, Bặc bất-bình chống lại,
Cả hai đều thất bại thác oan!
---------------------------------------------
* Chú thích:
(55) Đinh-Tiên-Hoàng dùng vạc dầu nấu sôi, nuôi hổ trong cũi để trừng phạt người có tội.
(56) Đỗ-Thích đêm nằm thấy sao rơi vào mồm, tưởng là triệu-chứng được làm vua nên giết Tiên-Hoàng và Viêt- Nam Vương-Liễn.
(57) Vệ-Vương tức Đinh-Tuệ con vua Đinh-Tiên-Hoàng.
(58) Thập-đạo: Chức Thập-đạo-tướng-quân.
(59) Điền, Bặc: Đinh-Điền và Nguyễn-Bặc là các quân trung đại-thần bấy giờ.
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------