Nhà tiền Lê (từ năm 980 đến 1009)

Nghe tin giặc Tống sắp sang,
Tướng-biền phù-lập Lê-Hoàn lên ngôi.

Lê-Đại-Hành là người trí, dũng,
Giữ non sông bền vững khắp nơi.
Bình Chiêm, phá Tống mấy hồi ,
Hăm lăm năm chẵn, một thời vẻ vang (980-1005).

Lê-Long-Đĩnh bạo-tàn sớm thác (1005-1009),
Đình-thần vời họ khác lên ngôi.
---------------------------------------------
* Chú thích:
(60) Tướng-biền: Tiếng gọi chung cho các quan võ.
(61) Đánh quân Tống tại Chi-Lăng (Lạng-Sơn) năm 981.
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------