Nhà hậu-Trần với giặc Minh (từ năm 1407 đến 1413)

Vì Nguyễn-Khang (1404) tìm phương soán nghịch
Xưng Trần-Bình, con đích Nghệ-Tông,
Sang Minh kể lể cầu-phong,
Mở đường Trương-Phụ lập-công tôn-phò.

Minh xâm-lược diệt Hồ hoàn-tất,
Đặt quan, quân, chia đất từng châu...
Lo xong Trương-Phụ về Tàu.
Hậu-Trần, Giản-Định bắt đầu dấy quân (1407-1409).

Rồi tiếp đến Trùng-Quang lập nghiệp (1409-1413).
Đều cùng nhau liên tiếp chống Minh.
Đặng-Dung, Cảnh-Dị chí-tình,
Phù Trần, cứu nước, quên mình đáng khen.

Trong bảy năm bao phen chống cự...
Mới hai đời, Trương-Phụ lại sang,
Tung-hoành, ngược-đãi dân-gian!
Mười ba năm lẻ, lầm-than, căm thù (1414-1427).

Nơi Lam-Sơn, mười thu kháng chiến (1418-1427),
Một chồi Lê, khi biến, khi còn…
Lê-Lai, Nguyễn-Trãi bảo tồn;
Anh-hùng Lê-Lợi rửa hờn non sông.

Tại Tụy-động, Vương-Thông bại trận;
Thành Đông-Quang thế-vận không yên,
Minh sai tướng khác sang liền,
Liễu-Thăng ồ-ạt, trận-tiền mạng vong.

Ải Chi-Lăng xương chồng thành đống.
Quân nhà Minh vỡ mộng từ nay.
Giang-sơn thu lại một tay.
Bình-Vương Đại-Cáo ghi ngày liệt oanh.
---------------------------------------------
* Chú thích:
(88) Bình-Vương:Bình-Định-Vương. Đại Cáo: Bình Ngô Đại Cáo
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------