Nam-Triều, Bắc-Triều và Nhà Mạc (từ năm 1527 đến 1592)

Sáu lăm năm, Mạc giành Cao-Bắc ;
Năm mươi năm, cướp giặc liên-miên…
Thay vua, chúa Trịnh cầm quyền.
Trịnh cùng với Mạc đôi miền chống nhau.
---------------------------------------------
* Chú thích:
(96) Cao-Bắc: Miền cao-nguyên Bắc-kỳ.
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------