THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI (từ năm 2879 đến 111 trước Tây-lịch)

Theo những truyện hoang-đường thời cổ:
Vua Đế-Minh tuần thú gặp tiên,
Cùng người kết tóc xe duyên,
Sinh ra Lộc-Tục nghiệp truyền xưng vương
Nước Xích-Quỷ, Nam-phương mở đất,
Họ Hồng-bàng thứ nhất từ đây.
Dương-vương, Long-nữ duyên vầy,
Trưởng-nam Sùng-Lãm sau nầy nối ngôi.
Lạc-Long-Quân từ hồi kế vị,
Duyên trăm năm kết chỉ xe tơ,
Với nàng Tiên-Nữ Âu-Cơ,
Sinh ra trăm trứng nở vừa trăm trai,
Vì thủy, hỏa chia tay đôi ngã:
Chốn Nam-thùy phân nửa theo cha;
Hướng về núi Tản, non Ba ,
Năm mươi theo mẹ chia ra các miền.
Người con trưởng được truyền vương-nghiệp
Mười tám đời liên tiếp lập công,
Hùng-Vương đô ở Châu-Phong,
Văn Lang là nước, rạng dòng Rồng, Tiên.
Đặt Lạc-tướng coi bên võ-bị,
Quan Lạc-hầu cai-trị nhân-dân;
Vĩnh-Yên thẳng đến Bình-Văn ,
Gồm mười lăm bộ, cát-phân cũng tường.
Với Trung-Quốc mở đường giao-hữu,
Dâng Đế-Nghiêu vật bửu Thần-quy.
Nhân-dân sinh-hoạt tùy-nghi :
Văn-thân quen thói kẻ đi lưới chài.
Đời thứ sáu, thiên-tài "Phù-Đổng"
Vì giặc Ân, phút bỗng anh-linh:
Gươm vàng, ngựa sắt đề-binh,
Giúp vua dẹp giặc, tàng-hình , lên tiên.
Đời mười tám, đôi bên Sơn, Thủy ,
Vì Mị-Nương, ầm-ĩ đánh ghen,
Thủy dân tãn núi một phen...
Lưu-truyền, sông Nhị nước lên mùa hè .
Dòng phụ-đạo quyền về một họ.
Sự đổi thay cũng có cơ trời.
Hai nghìn năm lẻ nối ngôi.
Ai ngờ sau lại đến hồi Thục tranh.
---------------------------------------------
* Chú thích:
(6) Hoàng-Tử Lộc-Tục lên làm vua hiệu là Kinh-Dương-Vương.
(7) Nam-thùy: Miền nam, tức miền bể.
(8) Tản, Ba: Núi Tản-Viên và Ba-Vì.
(9) Nước Văn-Lang chạy dài từ Vĩnh-Yên đến Bình-Văn (gần mạn Quảng-Bình, Quảng-Trị bây giờ)
(10) Cát-phân: Cắt chia
(11) Văn-thân: Mình có vằn. Dân ta, thời ấy có thói vẽ mình, đến đời vua Anh-Tông nhà Trần mới bỏ
(12) Phù-Đổng: Thiên-Vương Phù-Đổng, mới có 3 tuổi, nghe vua cầu cứu diệt giặc Ân, bỗng anh-linh, xin phép mẹ, giúp vua dẹp tan giặc Ân.
(13) Tàng-hình: Biến mất
(14) Sơn, Thủy: Sơn-Tinh và Thủy-Tinh
(15) Ngày nay mỗi năm về mùa hè nước ở triền sông Nhị-Hà lại lên to. Dân quê cho đó là Thủy-Tinh đánh ghen mà sinh ra.
(16) Phụ-đạo: Cha truyền con nối
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

admin

Subfiles

---------------------------------------------