Thời-kỳ-thế-giới-chiến-tranh lần thứ 2 (từ năm 1939 đến 1945) & Nhật chiếm đóng Việt-Nam (từ năm 1940 đến 1945)

Quân Nhật-Bổn ở trong phe Trục ,
Đức, Ý cho thâu-phục Á-Đông,
Xâm-lăng các đảo thành-công,
Đặt chân đất Việt để mong lấy đà (2-9-1940).

Thực-dân Pháp giảng-hòa cầu-cạnh,
Quân Phù-tang thế mạnh tiến nhanh.
Mưu sâu cố diệt dân mình,
Vét vơ thực-phẩm để dành trăm kho.

Cả Pháp, Nhật đều lo trận thế,
Ai chủ-trương quốc-kế, dân-sanh?
Gây ra nạn đói hoành-hành,
Bắc-kỳ, hơn triệu dân lành thác oan…!
---------------------------------------------
* Chú thích:
(128) Phe Trục gồm Đức, Ý, Nhật đã gây ra trận thế-chiến thứ 2.
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------