Chính-phủ Trần-Trọng-Kim và Việt-Nam độc-lập (ngày 17/4/1945)

Pháp đang bị lân-bang chi-phối.
Nhật thừa-cơ nắm khối Á-Đông ,
Sau khi lật Pháp vừa xong,
Cho Việt độc-lập nắm trong khối này.

Cái bánh vẽ dẫu gây hậu-quả,
Được tự-do cũng thỏa hờn căm.
Tháng tư, mười bảy, bốn lăm.
Tuyên-ngôn Độc-Lập, tiếng tăm nhất thời.
---------------------------------------------
* Chú thích:
(129) Sau khi thắng trận, Nhật sẽ lập khối Đại-Đông-Á do Nhật lãnh-đạo.
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------