Nhà Thục (từ năm 257 đến 207 trước Tây-lịch)

Đời Thục-Phán, Loa-thành xây dựng
Nhờ Kim-qui , giữ vững cõi bờ.
Quốc-danh Âu-Lạc bấy giờ,
Năm mươi năm chẵn, đến cơ hiểm nghèo.

Thục có nỏ, quân nào sánh nổi,
Nên Triệu-Đà lập mối kết thân:
Thông-gia , gởi rể ân-cần,
Âm-mưu tráo lảy nỏ thần Thục-vương.
---------------------------------------------
* Chú thích:
(17) Kim-qui: Rùa vàng
(18) Triệu-Đà hỏi con gái Thục-vương là Mị-Nương cho trai trưởng là Trọng-Thủy; Thục-vương gả, Trọng-Thủy ở gởi rể, lập mưu bảo vợ cho xem cái nỏ thân rồi thừa cơ đánh tráo lấy cái lảy làm bằng vuốt Kim-qui.
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------