BẮC-THUỘC LẦN THỨ NHẤT (từ năm 111 trước Tây-lịch đến 39 sau Tây-lịch)

Quân Tây-Hán sang giành bờ cõi...
Sử nước ta sao khỏi vết đen...?
Thăng, trầm từ đấy bao phen...
Non sông tang tóc máu hoen hận thù!

Các Thái-thú người Tàu cai trị:
Có Nhâm-Diên thành-ý khuyến nông.
Dạy dân xe mối chỉ hồng,
Tích-Quang truyền bá Hoa-phong từ ngày.

Đến Tô-Định đổi thay chính sách:
Đã tham-tàn, cưỡng-bách nhân-dân,
Sưu cao, thuế nặng muôn phần,
Mò trai đáy biển, lên ngàn tìm voi….

Giết Thi-Sách tướng coi việc nước;
Khiến lòng người uất ức khôn ngăn!
Thù nhà nợ nước bâng khuâng!
Ngàn-Tây , Trưng-Trắc chiêu quân các miền.
---------------------------------------------
* Chú thích:
(29) Hoa-Phong: Phong tục Trung-Hoa.
(30) Thù nhà: Vì Tô-Định giết Thi-Sách là chồng bà Trưng-Trắc.
(31) Ngàn-Tây: Núi rừng phương Tây, tức Sơn-Tây (đất Châu-Phong thuộc tỉnh Sơn-Tây cũ).
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------