HAI BÀ TRƯNG DỰNG NỀN ĐỘC LẬP (từ năm 40 đến 43)

Trưng-Nhị quyết thề nguyền hiệp sức
Hai chị em nhẹ bức chinh-yên,
Phất cờ khởi-nghĩa Long-biên ,
Đuổi ngay Tô-Định, dựng nên cơ đồ.

Cõi Mê-Linh đế-đô nổi tiếng,
Mới ba thu, quốc-biến, gia vong:
Hán sai Mã-Viện tấn công…
Cấm-khê nhi-nữ khốn mong vẫy vùng.

Nơi sông Hát, đường cùng thế tận ,
Hai chị em nuốt hận nghìn thu:
Liều mình với nước sông sâu.
Giang sơn bao phủ một màu tang-thương!
---------------------------------------------
* Chú thích:
(32) Long-biên: Trụ-sở Giao-Châu ở vùng Thuận-Thành.
(33) Mê-Linh; Nay thuộc phủ Yên-Lãng, tỉnh Phúc-Yên.
(34) Cấm-Khê: Nơi mà quân hai Bà tan vỡ, nay thuộc tỉnh Vĩnh-Yên.
(35) Hát-Giang: Chỗ sông Đáy tiếp vào sông Hồng-Hà, thuộc tỉnh Sơn-Tây, hai bà tự-vận ngày 6-2-44.
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

admin

sicrueshi nu cxovrobt xalxno

---------------------------------------------