BẮC THUỘC LẦN THỨ 2 (từ năm 43 đến 544)

Lúc Mã-Viện lên đường về nước,
Đến Ải-quan dừng bước ghi công:
Thị-uy xây dựng trụ đồng ;
Đặt nền đô hộ, những hòng dài lâu.

Các Thái-thú Trung-Châu bổ-nhiệm,
Có Sĩ-Vương , về điểm giáo dân, (187-226)
Mở nền học-vấn Hoa-văn.
Nho-lưu , trị quốc có phần qui-mô .
Dứt Đông-Hán, Giao-Châu lệ-thuộc,
Nhà Đông-Ngô ép buộc thuế xâu…
Lại phen thay bạn mày râu,
Cửu-Chân, Triệu Ẩu đứng đầu khởi binh,

“Đạp sóng dữ, tràng-kình giết sạch…”
Quyết cứu dân khỏi ách trầm-luân .
Hiềm vì cô thế, ít quân,
Chí cao khôn đạt, gởi thân chiến-trường.

Thời Tam-quốc, tranh-cường, loạn-lạc…
Quân Chiêm-thành đánh hạt Giao-Châu,
Tấn-triều gặp lúc lo âu…
Dân ta thừa dịp, chặt xâu xích xiềng.
---------------------------------------------
* Chú thích:
(36) Trụ-đồng: Trước khi rút quân về nước, Mã-Viện sai dựng một cột đồng ở Biên-giới để ghi võ công của mình và khắc sáu chữ :”Đồng trụ chiết, giao-chỉ diệt”.
(37) Sĩ-Nhiếp là quan Thái-thú người Tàu có công-đức nhiều nên người bấy giờ tôn là Sĩ-vương.
(38) Nho-lưu: Dòng dõi nhà nho.
(39) Qui-mô: Khuôn mẫu.
(40) Đông-Ngô: Thuộc về đời Tam-quốc bên Tàu (Bắc-Ngụy, Tây-Thục, Đông-Ngô)
(41) Lời Bà Triệu (248): Tôi muốn cưỡi con gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá tràng kình ở bể Đông, quét sạch bờ cõi, để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối.
(42) Trầm-luân: Chìm đắm vào bể khổ.
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------