NHÀ LÝ (từ năm 544 đến 602)

Tiền Lý Nam-Đế (từ năm 544 đến 548)

Lý Nam-Đế quật-cường trỗi dậy,
Đuổi xâm-lăng giữ lấy giang-san.
Quốc-danh đặt lại Vạn-Xuân…
Hai năm chấp-chánh, địch-quân phục-thù.

Khuất-Liêu động nghìn thu nuốt hận.
Quang-Phục thay sứ mạng chống Lương
Thành-công, họ Triệu xưng vương;
Hai mươi năm lẻ (549-571), bốn phương thái-bình

Hậu Lý Nam-Đế (từ năm 571 đến 602)

Sau Phật-Tử lên giành ngôi quí.
Ba mươi năm Hậu-Lý nối dòng.
Vì chưng thất trận Đô-Long ,
Giao-Châu lại lọt vào vòng lầm than!
---------------------------------------------
* Chú thích:
(43) Lý-Nam-Đế tức Lý-Bôn, sau khi lên ngôi được 2 năm, thì bị quân nhà Lương sang đánh; Lý thua mấy trận, liền rút quân về động Khuất-Liêu, tỉnh Phú-Thọ, và giao cho tướng là Triệu-Quang-Phục giữ binh quyền để chống giặc Lương (546) và xưng vương sau khi Lý-Nam-Đế mất năm 548
(44) Lý Phật Tử đánh với quân nhà Tùy thua trận ở Đô-Long
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------