BẮC-THUỘC LẦN THỨ BA (từ năm 603 đến 939)

Kể từ đấy, Tùy sang đô-hộ (603-617).
Đến nhà Đường, đặt Phủ An-Nam (618-907).
Quan Đường lắm kẻ tham-lam,
Bạo-tàn, khắt nghiệt, dân căm oán thù!

Trước Hắc-Đế (722), và sau Bố-Cái (791) ,
Phất cờ lên giành lại tự-do.
Anh-hùng vận-khứ, thế cô… !
Ba trăm năm lẻ, cơ-đồ tang-thương!

Họ Khúc dấy nghiệp (từ năm 906 đến 923)

Đời Ngũ-Quí , phân-cương loan-lạc.
Họ Khúc-Thừa giữ hạt Giao-châu,
Trị dân thay thế quan Tàu;
Sửa sang việc nước, truyền nhau ba đời .

Họ Khúc dứt, lòng người ly tán,
Tranh quyền nhau, rước Hán dày mồ.
Sau nhờ có Tướng họ Ngô ,
Diệt quân tham-tặc, cơ-đồ lập nên.
---------------------------------------------
* Chú thích:
(45) Phủ An-Nam: Là An-Nam đô-hộ-phủ; sau đổi là Trấn-Nam đô-hộ phủ. Năm 853 giặc Nam-chiếu chiếm Đô- hộ-phủ, nhà Đường bỏ Đô-hộ-phủ, đặt lại là Giao-Châu.
(46) Mai-Hắc-đế và Bố-Cái đại-vương
(47) Vận-khứ: Không gặp thời vận. Thế cô: Ít người giúp đỡ, ý nói hai ông Mai-Hắc-đế và Bố-Cái đại-vương bị những trở-lực nói trên, nên không thành-công lâu dài và vững chắc.
(48) Ngũ-Quí: (907) nhà Đường mất ngôi, nhà Hậu-Lương, Hậu-Đường, Hậu-Tấn, Hậu-Hán, Hậu-Chu tranh nhau làm vua gọi là Ngũ-Quí hay Ngũ-Đại.
(49) Ba đời họ Khúc: Khúc-Thừa-Dụ (906-907), Khúc-Hạo (907-917), Khúc-Thừa-Mỹ (917-923), tiếp tục giữ chức Tiết-độ-sứ.
(50) Ngô Quyền
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Comments:

---------------------------------------------