1. MỞ ĐẦU
2. THƯỢNG-CỔ THỜI-ĐẠI (từ năm 2879 đến 111 trước Tây-lịch)
2.1. Nhà Thục (từ năm 257 đến 207 trước Tây-lịch)
2.2. Nhà Triệu (từ năm 207 đến 111 trước Tây-lịch)
3. BẮC-THUỘC LẦN I (từ năm 111 trước Tây-lịch đến 39 sau Tây-lịch)
4. HAI BÀ TRƯNG DỰNG NỀN ĐỘC LẬP (từ năm 40 đến 43)
5. BẮC THUỘC LẦN THỨ II (từ năm 43 đến 544)
6. NHÀ LÝ (từ năm 544 đến 602)
6.1. Tiền Lý Nam-Đế (từ năm 544 đến 548)
6.2. Hậu Lý Nam-Đế (từ năm 571 đến 602)
7. BẮC-THUỘC LẦN THỨ BA (từ năm 603 đến 939)
8. TỰ-CHỦ THỜI-ĐẠI (từ năm 939 đến 1862)
8.1. Nhà Đinh (từ năm 968 đến 980)
8.2. Nhà Tiền Lê (từ năm 980 đến 1009)
8.3. Nhà Lý (từ năm 1010 đến 1225)
8.4. Nhà Trần (từ năm 1225 đến 1400)
8.5. Nhà Hồ (từ năm 1400 đến 1407)
8.6. Nhà hậu-Trần với giặc Minh (từ năm 1407 đến 1413)
8.7. Nhà Lê (từ năm 1428 đến 1788) và thời kỳ thống nhất (từ năm 1428 đến 1527)
8.8. Nam-Triều, Bắc Triều và Nhà Mạc (từ năm 1527 đến 1592)
8.9. Nhà Hậu-Lê và thời-kỳ phân tranh (từ năm 1533 đến 1788)
8.10. Nhà Nguyễn Tây Sơn (từ năm 1778 đến 1802)
8.11. Thống nhất thời đại và nhà Nguyễn (từ năm 1802 đến 1862)
9. PHÁP-THUỘC THỜI-ĐẠI (từ năm 1863 đến 1945)
9.1. Thời-kỳ-thế-giới-chiến-tranh lần thứ 2 (từ năm 1939 đến 1945) & Nhật chiếm đóng Việt-Nam (từ năm 1940 đến 1945)
9.2. Chính-phủ Trần-Trọng-Kim và Việt-Nam độc-lập (ngày 17/4/1945)

10. TOÀN BỘ BÀI THƠ VIỆT NAM LƯỢC SỬ CA

---------------------------------------------


"Chúng tôi đã dựa vào các sử-liệu trích trong các tác-phẩm sử-học được xem là có giá-trị của các tác-giả như : “ĐẠI-NAM QUỐC-SỬ DIỄN CA” của ông LÊ-NGÔ-CÁT và PHẠM ĐÌNH-TOÁI, “VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC” của ông TRẦN-TRỌNG-KIM, “VIỆT-NAM MÁU LỬA” của ông NGHIÊM-KẾ-TỔ…"

Tác giả cẩn trí - VÕ KHẮC TRÍ---------------------------------------------


*Đã xuất bản và tái bản tại Việt Nam trước năm 1975. Ấn bản đầu tiên tại Hoa Kỳ (có sửa chữa).

*Tác giả giữ bản quyền. Mọi trích dịch phải có sự ưng thuận của tác giả.

---------------------------------------------